Alg. voorwaarden/herroepingsrecht

www.beterjagen.nl is de onlineshop van Beter Jagen

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Beter Jagen als leverancier van producten optreedt.
 

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Beter Jagen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Beter Jagen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zet- of tikfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
 

3. Overeenkomst

3.1. De koopovereenkomst tussen Beter Jagen en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

3.2 Identiteit van de verkoper:

Beter Jagen.nl

Willemsbos 17, 2134 EA Hoofddorp (geen bezoekadres)

telefoonnummer: 0650232862

emailadres: info@beterjagen.nl

KvK nummer: 65608380

BTW-identificatienumer: NL03129117B03
 

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% btw
 

5. Verzendkosten

5.1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Indien u vragen heeft over de verzendkosten kunt u ons mailen via info@beterjagen.nl
 

6. Levering en levertijd

6.1.Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert Beter Jagen in principe binnen 2-5 werkdagen na orderbevestiging en ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
6.2. Beter Jagen streeft er naar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen.
Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd, hebben  de koper en verkoper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden.
6.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Beter Jagen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6.4. Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn. Beter Jagen zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Beter Jagen. Eigendom van de producten gaat pas over op de koper bij aflevering indien de producten volledig betaald zijn.
6.5. Beter Jagen is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Beter Jagen gedragen.

6.6. Beter Jagen houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Eventueel reeds ontvangen geld zal dan  worden teruggestort.

 

 

7. Betalen

7.1. vooruitbetaling ; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van Beter Jagen. Deze manier van betalen duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is.
7.2. iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING(Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

7.3. Is de koper in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer verplichtingen aan Beter Jagen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft dan verbeurt hij een boete van 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00

7.4 Indien gebruiker kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijker wijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.5 De verkoper is over de openstaande som alsmede de gemaakte incassokosten de wettelijke rente plus 3% verschuldigd.

7.6 Eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

 

8. Retourproducten

8.1. Producten die u bij Beter Jagen heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit.
De koper kan binnen 14 dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper/consument. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 dagen, na ontvangst op het afleveradres, contact op te nemen met info@beterjagen.nl
8.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Beter Jagen kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan.
Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@beterjagen.nl
8.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Beter Jagen kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@beterjagen.nl
8.4. Wanneer voor rekening  krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@beterjagen.nl
8.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.

 

9. Tevredenheidsgarantie, garantie

9.1. Op al onze producten is een fabrieksgarantie van toepassing.
9.2. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar info@beterjagen.nl

 

10. klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1. gebreken: De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:of de juiste producten zijn geleverd;of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Beter Jagen te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Beter Jagen. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Beter Jagen worden geretourneerd.
10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst op het afleveradres.
10.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Beter Jagen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
10.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Beter Jagen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

11. Schadevergoeding

11.1. Beter Jagen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2.De koper vrijwaart Beter Jagen in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen, die betrekking hebben op (beweerdelijke of echte) gebreken aan producten van Beter Jagen , die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

 

12. Rechten  en Geschillen 

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Beter Jagen en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense recht is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2, De rechter in de vestigingsplaats van Beter Jagen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Nietemin heeft Beter Jagen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3 Op alle artikelen geleverd door Beterjagen is de Nederlandse wetgeving van toepassing, er kan geen beroep op schadevergoeding worden gedaan indien het gebruik van een bepaald artikel door buitenlandse wetgeving is verboden..

12.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil onderling overleg te beslechten.
 

13. Nederlandse tekst prevaleert

13.1. De nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

14. intellectueel eigendom

14.1 De koper erkent nadrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en/of enig andere uiting met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Beter Jagen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

15 Links

15.1 De site van Beter Jagen kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het beleid van deze derden of hun sites heeft Beter Jagen geen invloed en is niet daarvoor verantwoordelijk.

 

16. Prijzen

16.1. Hoewel Beter Jagen er naar streeft de producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in afmetingen  prijzen, afbeeldingen en/of teksten. Prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondigen wijzigen.

17. Herroepingsrecht bij levering van producten

17.1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

17.2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18. Herroepingsrecht bij levering van diensten

18.1.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

18.2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

19. Kosten  in geval van herroeping

19.1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

19.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

20. Uitsluiting herroepingsrecht

20.1.Indien e consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

20.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)     die snel kunnen bederven of verouderen;

e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f)      voor losse kranten en tijdschriften;

g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

20.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)   betreffende weddenschappen en loterijen.